Tidigare användning av mobbningsbegreppet

Från början har forskning kring mobbning främst utgått från studier bland elever i skolan, men den här avhandlingen använder begreppet för att kategorisera den kommunikation som sker anställda emellan och som numera också kan ske i förhållande till den publik som finns i sociala medier. När det finns en intention av att förnedra någon bakom ett budskap har det kunnat klassificeras som skolmobbning.

Mobbning i sociala medier

Sociala medier är en arena där vi delvis kan vara anonyma, professionella eller privata, vilket grumlar till gränserna mellan att vara anställd och privat. De olika rollerna skapar nya maktdynamiker. Man kan fundera på vilket stöd den egna organisationen ger om man blir beskriven negativt i sociala medier kring det som rör rollen som anställd. Om elever eller föräldrar på sociala medier visar att de är positiva till en blogg eller ett inlägg som ger uttryck för en negativ åsikt om en anställd i skolan, blir de då samtidigt till förövare i arbetsrelaterad nätmobbning i och med att kollegor, föräldrar och elever kan läsa bloggen och kommentarerna?

Exempel på skolledare och lärare som utsatts för nätmobbning

I artikeln “Cyberbullying in a boundary blurred working life – Distortion of the private and professional face on social media” är åtta yrkesverksamma personer intervjuade, varav tre arbetar i skolan – två som skolledare och en som lärare. En av skolledarna upplever nätmobbningsbeteenden från vårdnadshavare som har sina barn i skolan. Några av vårdnadshavarna har skapat en Facebook-grupp där de öppet kritiserat och drivit med skolledaren. Hon tror också att falska konton skapats för att det ska se ut som om ännu fler personer har samma negativa åsikter. Vid möten ansikte mot ansikte mellan skolledaren och vårdnadshavarna dyker däremot inte dessa mobbningsbeteenden upp. Som en strategi för att klara av situationen loggar skolledaren inte in på Facebook under dagtid utan gör det hemifrån på sin privata dator.

En annan skolledare blev på en lokalpolitisk blogg misskrediterad där det ifrågasattes varför hon blev skolledare. Genom att kontakta Google försökte hon få bort den negativa beskrivningen men det lyckades inte vilket till slut gjorde att hon ändrade sitt namn.

Läraren i artikeln upptäckte att elever som hade en egen blogg publicerat en video där hon drevs med och förlöjligades vilket sedan spreds bland studenter och kollegor på jobbet. Även hon hanterar detta genom att enbart titta på sin blogg hemifrån på sin privata dator.

Vem representerar du i sociala medier – dig själv eller arbetsgivaren?

Kommunikation i sociala medier skapar nya möjligheter att presentera sig på och grumlar gränserna för var en skolorganisation börjar och slutar. Om chefer och kollegor finns inkluderade på den privata Facebook-sidan uppstår en tveksamhet till om vi representerar oss själva eller arbetsgivaren när vi kommunicerar. Måste en anställd ha en privat Facebook-sida? Om inte kan då nödvändig information utebli? Publiken tycks ha en central roll i mobbning, särskilt på Facebook där de inte bara bevittnar eller legitimerar handlingar utan också fungerar som mottagare av negativa budskap. Avhandlingen visar att nätmobbningsbeteenden inte bara är begränsade till att ske i digitala miljöerna utan påverkar även det dagliga livet, i vardagliga möten som ofta inträffar mellan den utsatta individen och de som har rollen som förövare. I mobbning på sociala medier kan det för ”mobbaren” vara viktigare att framstå på ett särskilt sätt inför sin publik än inför den som utsätts. Huvudsyftet är att få med publiken på att tro på det som beskrivs. När det gäller mobbning mellan elever vet vi att det ofta sker i grupper där det finns en publik. Åskådarna eller publiken ger syre åt mobbningen och kan medverka till att den förstärks.

Viktigt att ha en strategi för personal i sociala medier

Avhandlingen kan öka förståelsen för mobbning, som ju är ett mycket mänskligt beteende, och något som jag alltid tror kommer att finnas så länge som vi människor samlas och behöver kommunicera med varandra. När vi på olika sätt kommunicerar kan tendenser till mobbning uppstå och detta måste vi vara medvetna om och förberedda på även för anställda.

Inom ovanstående kontext är det viktigt att ta en diskussion om hur man använder sociala medier kopplat till sin yrkesroll i förhållande till den privata rollen.