Den kollegiala paradoxen

Colnerud beskriver bland annat en paradox som innebär att det inte är okej att kritisera en kollega som begår moraliska övergrepp mot elever eller använder maktspråk, men det kan däremot vara okej att kritisera en kollega som är lite för “snäll och lyhörd” mot eleverna. Den här paradoxen är något jag själv upplevt och också hört andra lärare diskutera.

Boken beskriver att elevers provokationer ofta sätter lärare på prov. Numera finns det en anmälningsplikt om en kollega utsätter en elev för kränkning.Yrkesetiskt ingår det att ingripa vid en sådan kränkning, men enligt skollagen ska du anmäla detta till din rektor. Din yrkesetik påtalar att du gör något direkt för att förbättra elevens situation medan lagen förflyttar problemet till en huvudmans nivå – vilket kanske blir en mycket långsam process, så hur ska du göra..?

Direkt handlande eller juridiska åtgärder?

Colnerud tar också upp den alltmer långtgående juridifiering som skett på flera områden i skolan, där makten förflyttas till juridiken. Om det till exempel skett mobbning bland elever i skolan vill lärare naturligtvis åtgärda problemet med en gång och förbättra elevens situation, men när ärendet ska hanteras juridiskt tittar vi bakåt för att se om skolan har gjort det den är ålagd att göra. Om den inte har det kan en anmälan göras av eleven själv eller vårdnadshavare till Barn- och elevombudsmannen, och om eventuellt skadestånd ska betalas till eleven kan detta avgöras i tingsrätten. Jag satt själv med under en sådan förhandling år 2011 där BEOs jurister och stadens jurister försökte lösa ett problem som skolan tidigare hade kunnat lösa men som inte hade gjorts.

Underlag för nödvändiga samtal

Boken ger stöd för de etiska överväganden som lärare kan ställas inför och som är viktiga för skolan att både diskutera och reflektera över. Några exempel på vad bokens olika kapitel tar upp är “Moralisk stress i lärares arbete”, “Vad är yrkesetik och varför behövs den?”, “Rättviseproblem vid betygssättning” och “Lärares etiska övertramp och kollegornas tystnad”. För varje kapitel i boken finns förslag på frågeställningar att samtala om och bearbeta tillsammans på möten i skolan.