Forskning visar att dagens fyraåringar sitter stilla hälften av sin vakna tid och endast en tredjedel når rekommendationerna gällande fysisk aktivitet. Då 85 % av alla barn går i förskolan en stor del av dagen kan förskolan göra betydande insatser för att öka mängden rörelse och sprida rörelseglädje.

Tydligare om rörelse i Lpfö18

I sommar börjar Lpfö18 att gälla. Där står att barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter … Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva.

Hur mycket ska barn i förskoleåldern röra på sig?

De svenska rekommendationerna om fysisk aktivitet säger att daglig fysisk aktivitet hos barn 0–5 år ska uppmuntras och underlättas. Detta kan ske genom att erbjuda intressanta och motoriskt utmanande, lustfyllda och säkra miljöer och för åldern anpassad social interaktion.

Rekommendationen är framtagen utifrån att man för åldersgruppen sett positiva samband mellan hög fysisk aktivitetsgrad/ökad fysisk aktivitet och gynnsam grovmotorisk utveckling, skeletthälsa, kroppssammansättning …, psykosocial utveckling … samt en gynnsam profil när det gäller indikatorer för framtida hjärt-kärlsjukdom/metabol sjukdom. Forskning visar också att barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har ännu mer att vinna på mer rörelse.

Rörelse i förskolan

Rörelse är redan en integrerad del av förskoledagen med lek och utevistelse, men med nya läroplanens formulering sätts kanske ännu mer fokus på fysisk aktivitet. Genom att jobba med schemaläggning av rörelse och utformning av både inne- och utemiljö kan vi öka mängden fysisk aktivitet hos barnen. Därigenom nås positiva effekter på hälsa, motorik, psykosocial utveckling och fysisk självkänsla, bland mycket annat.

Hur mycket jobbar förskolorna med fysisk aktivitet på ett strukturerat sätt redan? Hur lyfts motorik och rörelse i allt från utvecklingssamtal och föräldramöten till kapprumsnack för att visa föräldrarna att det här är viktigt? Har ni goda exempel att dela med er av?

Behov av utbildning och stöd?

Finns det tillräckligt med undervisning kring motorik och rörelse i grundutbildningen för förskollärare och därmed inget behov av ny kunskap? Eller behövs kompetensutveckling?

Vid en snabb koll i kalendariet på pedagog.goteborg hittas inga utbildningar om rörelse, motorik eller rörelseförståelse för medarbetare inom förskolan. På samma sätt som att det finns utbildningar om digitalisering och om omsorgsfull och lekfull undervisning kan vi tycka att det bör finnas tillfällen för kunskapsinhämtande och inspiration kring rörelse.

Centrum för fysisk aktivitet, som tagit fram Skola i rörelse, ett stöd för skolor med kostnadsfria utbildningar och hemsida, www.vgregion.se/skola-i-rorelse, hoppas snart kunna erbjuda ett riktat stöd till förskolan. Är du och kollegorna på din skola intresserade? Hör gärna av er med input, era tankar, funderingar och inte minst goda exempel från verkligheten!

Läsning:

Skolverket: Lpfö18
Förskolan.se: Trassligt att få till rörelse i vardagen
Bakgrundsdokumentation avseende rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar
Studie: Levels and Patterns of Objectively Measured Physical Activity and Sedentary Time in 4-Year-Old Swedish Children