Jenny Nyberg, doktor i neurovetenskap, forskar om hjärnans hälsa och hur den påverkas av fysisk aktivitet. Hon föreläste om hur fysisk aktivitet stärker hjärnans struktur och funktioner och gör hjärnan mer formbar efter behov. Fysisk aktivitet ökar även våra kognitiva förmågor och förbättrar inlärning och minne. Dessutom ger det effekter såsom ökat psykiskt välmående samt minskar risk för neurologisk och psykisk sjukdom. Under hjärnans utveckling är det är extra viktigt med fysisk aktivitet, men det gäller hela livet och det är aldrig för sent att börja.

Rydsbergsskolan i Lerum har de haft Puls för lärande (pulsträning) på schemat sedan flera år. Rektor Emil Beckman och specialpedagog Staffan Hjalmarsson berättade hur de har 2 pulspass per vecka, i 20 minuter innan teoretiska lektioner. Pulskurvan visas i realtid på storskärm. Eleverna ska röra sig i pulszon motsvarande 65-75% av maxpuls. Pulspassen upplevs positiva då det inte sker någon bedömning, inget är bra eller dåligt, det finns inget tävlingsmoment och ingen konkurrens. De ser ett dubbelriktat samband med hälsa och lärande och ser positiva effekter på inlärning, koncentration, minnesfunktion, koordination, trygghet, studiero och skolresultat.

Olof Jonsson, fritidspedagog föreläste om rastverksamhet och hur man skapar förutsättningar för lek och rörelse. Han lyfte vikten av en god samverkan mellan fritids, skola och f-klass under rasten och bad oss fundera över vad lek är och varför rasten är viktig. Rasten är en viktig och ibland försummad del av skoldagen, men som kan utvecklas till en pedagogisk verksamhet med leken som röd tråd. Målet är att motverka utanförskap, förebygga mobbning och kränkande behandling och verka för en jämlik skola där alla kan delta utifrån sina förutsättningar.

Mina kollegor, fysioterapeuterna Charlotte Boman, Josefine Lindfors, Johan Sjöström och jag höll en workshop om rörelse under lektionstid. Framförallt kretsade det kring rörelsepauser och rörelse integrerat i undervisningen. Utmaningen för många lärare är att det blir så stojigt när eleverna är uppe och rör på sig. Men genom att tänka igenom vilken sorts rörelse som passar dig som lärare och dina elever, förberedelse, tydlig struktur och upprepning blir den till sist till en rutin som skapar en positiv inlärningsmiljö.

Som avslutning på dagen lyftes hemsidan www.vgregion.se/skola-i-rorelse där medarbetare i skolan kan hitta forskningsrapporter, goda exempel och verktygslådor för att så enkelt som möjligt hitta inspiration till mer daglig rörelse.

Har du frågor kring utbildningen, behov av ytterligare inspiration och fortbildning, tankar om hur just din skola kan jobba med daglig rörelse – kontakta oss gärna!