Praktiknära forskning - ULF

Praktiknära forskning utgår från skolans egna behov av ny kunskap och bidrar till att utveckla undervisningen i skolväsendet samt öka elevers måluppfyllelse. Göteborgs universitet har, tillsammans med universiteten i Karlstad, Uppsala och Umeå, ett regeringsuppdrag att bedriva en försöksverksamhet kring praktiknära forskning under perioden 2017 – 2021. Försöksverksamheten har namnet ULF-avtal: Utveckling, Lärande, Forskning.


Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.