Vad är ditt uppdrag och hur ser din roll ut?

– Mitt uppdrag är relativt nytt. Under hösten 2018 har mitt uppdrag varit 50 procent som pedagogisk ledare och 50 procent som förskollärare, då knuten till en avdelning. I uppdraget som pedagogisk ledare låg då ett förskolläraruppdrag på ytterligare en avdelning som inte hade någon förskollärare.

– Från och med våren 2019 har jag inget uppdrag som förskollärare på avdelning, utan arbetar enbart som pedagogisk ledare, vilket innebär att jag är anställd som förskollärare, men har ett särskilt uppdrag som hos oss kallas pedagogisk ledare. Den största delen i uppdraget handlar nu om att inta rollen som handledare i nysammansatta arbetslag i olika pedagogiska frågor. Min roll är bland annat att skapa samförståelse, inspirera, hitta strukturer, tillvarata erfarenheter och lyfta fram kompetenser. Uppdraget innebär också att organisera och skapa förutsättningar för kollegialt lärande i form av workshops och pedagogiska forum. I dessa har jag en samtalsledarroll där jag skapar innehåll för att samtalen upplevs som inkluderande, strukturerade, meningsfulla och utvecklande. Kring det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan har jag dels en samordnarroll där jag sammanställer och samlar in dokumentation från arbetslagen, dels en mer handledande och utvecklande roll.

Hur arbetar ni med utveckling och kollegialt lärande?

– Vi träffas varje vecka i pedagogiska forum för förskollärare, där vi läser gemensam litteratur, har lärsamtal kring olika fallbeskrivningar och dilemmafrågor, samt reviderar underlag till det systematiska kvalitetsarbetet. Nu ligger fokus på implementeringen av Lpfö-19, där begrepp som undervisning och utbildning ges kropp. En kväll i månaden har vi workshops tillsammans hela förskolan där vi belyser ett visst ämne genom reflektionssamtal; vi förankrar och delger diskussioner samt de nya underlag och litteratur som behandlats på pedagogiskt forum. Många kollegor har kunskaper som kan inspirera, berika och utveckla förskolan. Tanken är att dessa tillfällen ska bli ett sätt att systematiskt och regelbundet sprida goda exempel och ny kunskap. Vissa workshops är av mer “hands on”-karaktär med enskild fortbildning eller spetskompetens som grund.

Hur ska vi arbeta för ökad delaktighet hos alla som arbetar i förskolan, det vill säga hur skapar vi en enig organisation där alla är med på tåget?

– Det är en fråga som ständigt är aktuell och en del i mitt uppdrag, men inte är så lätt för det.  I min roll som handledare handlar mycket om att lyssna och ställa förstående frågor för att synliggöra och skapa trygghet i utvecklingsprocessen. På en föreläsning i somras med Annika Johansson, leg psykolog och samtalsterapeut (A. Johansson, personlig kommunikation 15 juni-2018) belyste hon vikten av att bekräfta känslan ”Duger jag?”. Hon menar att när den känslan sätts i gungning är det svårt att känna trygghet, lyssna, förstå och konflikt uppstår lätt. Just tryggheten tänker jag är viktig att befästa och den kommer genom förståelsen. Tryggheten i förståelsen för uppdraget som förskollärare, förståelse för uppdraget som barnskötare samt tryggheten i att känna allas lika värde i arbetslaget och i uppdraget. Förstå skillnaden på roll och värde. Jag tänker då att det skapas ett klimat där man är mer belägen att vara delaktig, fokusinriktad och där hinder kan ses som möjligheter för att man är trygg i sin roll, sitt värde, och man duger.

Detta kräver tid och organisation för reflektion, tydliga ramar och definitioner från rektor samt att ”hålla i och hålla ut”. Ibland går det ett steg fram och två tillbaka. Men min upplevelse är att vi är på god väg.

Vem är du nyfiken på?

– Jag är nyfiken på Jenny Jonsson, som är förskollärare på Oxelgatansförskola i västra Göteborg och arbetar med äventyrspedagogik.

De frågor jag vill ställa är:

  • Vad är äventyrspedagogik?
  • Vad innebär det i praktiken att arbeta med äventyrspedagogik?
  • Vad utgår ni ifrån då ni planerar äventyren?