• Om Du fick bygga en förskola där alla barn fick vara sitt bästa jag, hur skulle den se ut?

– Det skulle vara en förskola med rätt förutsättningar för att möta alla barn. En förskola där alla känner sig välkomna, där det finns kompetent personal med adekvat utbildning som ser barnens möjligheter och som skapar en lärande miljö där alla barn får utvecklas och må bra utifrån sina förutsättningar.

– Det skulle också vara en förskola med en tillgänglig lärmiljö, det vill säga där den pedagogiska, sociala och fysiska miljön samspelar för att alla barn ska få tillgång till och möjlighet att ta del av lärande och gemenskap. På förskolan skulle personalen vara nyfikna, närvarande och utforskande tillsammans med barnen och grunden för ett lustfyllt lärande läggs tillsammans med barnen. Då skulle också rätt förutsättningar finnas, som en ökad grundbemanning genom bemanningsplanering, personal med adekvat utbildning och nätverkande med kollegor där dialog sker utifrån utveckling och lärande utifrån våra styrdokument.

– Barnen ska alltid känna att de lyckas, de ska ges möjlighet att få vara inkluderade på sina villkor och ha möjligheten att vara i mindre sammanhang. Det är i mötet lärande sker. Varje barn har sin unika förmåga och det måste vi skapa utrymme för.

  • Vad skulle det krävas för resurser för att kunna skapa en förskola med ett inkluderande förhållningssätt där man arbetar främjande och förebyggande?

– Alla barn har rätt till en förskola som kan möta barnens styrkor och förmågor. Personal med adekvat utbildning och ett genuint intresse för att arbeta förebyggande och främjande och där inkludering är en självklarhet, och då utifrån från barnens behov. Ett inkluderande förhållningssätt måste se olika ut beroende på barnens behov. Det måste finnas möjlighet och förutsättningar för barnen att ingå i mindre sammanhang där en vuxen finns nära och stöttar barnet i dess utveckling och att kunna välja under dagen i (en väl anpassad) tillgänglig lärmiljö.

– Alla barn har rätt att mötas av vuxna som har kompetens och som skapar förutsättningar för barnen att vara sitt bästa jag. Som är förankrade i vår värdegrund och i våra styrdokument. Arbetsglädje och kontinuitet i personalgruppen skapar trygghet och gör det möjligt för oss att knyta an till varandra. Vi lär och utvecklas av varandra både barn och vuxna. Att få skratta tillsammans är nyckeln till framgång.

  • Hur arbetar du och ditt team systematiskt med insatser och uppföljning kring lärmiljöer kopplat till enskilda barns behov?

– Att kontinuerligt utvärdera och tänka förebyggande är en viktig del inom förskolan. Vi har tillsammans i Team Väster Torslanda skapat en helhetsidé som löper under tre års tid. Där ingår alla våra medarbetare och alla är lika viktiga för att vi ska nå målen. Alla barn ska få möjlighet att vara i en verksamhet som lägger grunden för ett lustfyllt lekande lärande utifrån deras förutsättningar.

– Vi har ett nära samarbete med resursteamet som består av specialpedagoger, logoped och psykolog och tillsammans med dem och vår förste förskollärare arbetar vi förebyggande och främjande. Vi har tillsammans skapat en förskolehälsoplan utifrån tidigare Västra Hisingens Barnhälsoplan, där vi skriver fram vårt främjande och förebyggande arbete utifrån barnens behov på våra förskolor. Målet är att vi tillsammans kan öka vår förförståelse och arbeta förbyggande med att öka vår tillgänglighet i våra lärmiljöer, att vi anpassar vår verksamhet så att alla barn får de bästa förutsättningar för att utvecklas och må bra.

– Nästa steg i vår helhetsidé är att gå från retorik till praktik, vilket innebär att vi i våra nätverk kommer att reflektera och diskutera kring tillgänglighet i våra lärmiljöer kopplade till läroplan 2018. För att skapa lärmiljöer kopplade till varje enskilt barns behov behöver vi reflektera, analysera och dokumentera tillsammans. Det är ett långsiktigt arbete, men det är viktigt att utvärdera, reflektera och analysera tillsammans för att skapa de bästa förutsättningarna för våra barn i förskolan.

  • Vem är du nyfiken på?

– Sofie Källhage och Josefin Malm, som har startat Förskolepodden – vi pratar förskola. De arbetar på Svetsaregatans förskola. Mina frågor är:

  • Vad tänker ni att det mest utvecklande med förskolepodden är för er som förskollärare?
  • Vad kommer vara ert fokusområde under 2019 i podden?
  • Vilket är ert budskap till oss som arbetar i förskolan utifrån det ni tagit med er från alla era intressanta möten i podden?