Ofta hör man begreppet “tydliggörande pedagogik”. Men vad innebär det egentligen och hur kan jag använda mig av det i min undervisning? Det finns lika många sätt som det finns människor och alla tolkar säkert begreppet olika. Jag utgår ifrån mig själv och de elever jag möter. Det finns säkert andra som har fler eller färre punkter vad gällande tydliggörande pedagogik, men enligt mina erfarenheter så är dessa 6 väldigt viktiga att alltid ha med sig.

  • Vad skall jag göra? (Lägg gärna tid på att förklara syftet med uppgiften)
  • Hur ska jag göra? (Diskutera eller erbjud olika metoder att lösa uppgiften)
  • Hur länge? (Det är viktigt att eleven förstår att uppgiften är tidsbegränsad. Använd klocka, timer eller annat som visualiserar att tiden för uppgiften kommer att ta slut)
  • Var ska jag vara? (På sin plats, i annan lokal, ute)
  • Vem ska jag vara med? (Vilken vuxen eller vilka elever. Det underlättar om detta är bestämt innan)
  • Vad händer sedan? (I de fall eleverna själva kan hushålla med sin energi så kan de reglera hur mycket de lägger på uppgiften, är det så att de själva får välja uppgift efteråt, eller är det rast)

Pedagogiska tankar och konkreta tips

Enkla och tydliga mål

Sätt upp mål som är enkla och konkreta och går att mäta. En del elever behöver se det extra tydligt att de faktiskt utvecklas. Det kan få fart på motivationen. Använd foto eller film för att konkretisera utvecklingen.

Skapa struktur i vardagen

Klocka, tider, hur långt är det kvar. Alla uppgifter har en början och ett slut. Hjälp eleven att planera/ portionera ut sin energi. Även små individuella uppgifter och aktiviteter kan behöva brytas ner i steg och åskådliggöras genom scheman med bild och text som till exempel:

  1. Klipp ut bilden
  2. Limma in bilden
  3. Lägg boken i lådan

Anpassa miljön

Hur är miljön i klassrummet? Underlättar den eller försvårar den inlärning för barnet? Många av våra elever, vare sig de har en utvecklingsstörning eller en NPF-diagnos behöver ha en egen bestämd, ibland avgränsad, sittplats i klassrummet. Att veta var man skall sitta i olika situationer skapar en trygghet och besparar eleven en massa onödig energi på att behöva tänka, välja osv. Sedan är det dock viktigt att denna förmåga tränas, men då skall man vara medveten om att man tränar just förmågan att välja sittplats i en bestämd situation, och att detta moment kan vara väldigt energikrävande.

Man behöver tänka på att rensa bland sådant som kan distrahera eleverna utan att miljön blir allt för kal och tråkig eftersom barnet samtidigt behöver stimulans. Det handlar hela tiden om att anpassa utifrån eleven/gruppen. Det är också viktigt att saker finns på bestämda platser och att det är lätt att hitta och hålla ordning. Använd gärna symboler/bilder där saker skall vara.

Skriv upp/sätt upp bilder med viktig information men se till att det inte blir för rörigt. Det är en viktig balansgång mellan att erbjuda eleven möjlighet att inhämta information till kaos.

Försök att hitta vägar förbi svårigheter och minimera risken för att barnet misslyckas – både inlärningsmässigt och socialt. (Tex genom att inte placera två elever ihop som man vet inte kan vara tysta/stilla i varandras sällskap…)

Tydlig och konkret kommunikation

Tänk på att det kan vara svårt att ta till sig långa instruktioner. Använd bilder och tecken för att förtydliga. Rikta dig gärna direkt till den elev du talar med eftersom många av eleverna har en förmåga att tycka att du inte talar till just dem om du inte tittar specifikt på dem hela tiden.

Pedagogiska hjälpmedel

Vad erbjuder vi för hjälpmedel i skolan? Om vi arbetar med böcker så bör de vara med enkel och ren layout. Hur ser finmotoriken ut? Kan vi ge eleven en penna med tjockare skaft om det är svårt att hålla i en vanlig smal penna? Finns möjlighet att skriva på datorn? Har vi tillgång till ljudande tangentbord eller andra skriv och bildprogram som tex Inprint?  Bänk och stol kanske behöver anpassas för att eleven ska kunna sitta bättre, tex en luftkudde om man har ”myror i rumpan”. Använd tids- och planeringshjälpmedel, till exempel timglas, timer och kalendrar/scheman. Det finns billiga appar att använda på Ipads som visualiserar tiden. Man kan även använda sig av annat material som konkretiserar tid och tidsåtgång.

Ni hittar fler bra och konkreta i länken till Kaosteknik.