Det pedagogiska ledarskapet är ett av skolledarens viktigaste uppdrag. Därför har områdeschefen för grundskola i Lundby bestämt att freda varannan onsdag åt att utveckla det. På förmiddagarna ska rektorerna göra lektionsbesök i den egna verksamheten och på eftermiddagarna träffas de för att gemensamt reflektera kring dem.

– En rektor måste ha kunskap om den dagliga verksamheten i skolan och föra en utvecklande pedagogisk dialog med lärarna. Men när jag kom hit förra året såg jag att det var få rektorer som i praktiken hade möjlighet att vara pedagogiska ledare, säger Eva Svensson, områdeschef skola i Lundby.

Skolinspektionens observationsschema

Den här onsdagseftermiddagen delar de cirka tio rektorerna upp sig i två grupper för att diskutera vad de senaste lektionsbesöken gav. Vid lektionsbesöken utgår de från Skolinspektionens observationsschema.

– Det gör att det blir mer professionellt. Lärarna vet vad jag tittar på och vi kan diskutera utifrån de anteckningar jag har gjort i observationsschemat, säger Monika Blom, rektor på Bräckeskolan.

Monika Blom låter också lärarna vara med och bestämma vad hon ska titta närmare på. En av de lärare hon besökte idag ville att hon skulle fokusera på hur övergångar under lektionen fungerar och ljudmiljön i klassrummet.

– I det klassrummet kommer det in en del ljud från fönstren som skapar en jobbig ljudmiljö. Det hade jag inte förstått tidigare. Jag noterade bland annat att det var svårt att höra läraren när hon skrev på tavlan med ryggen vänd mot eleverna.

Lektionsbesök synliggör lärarnas undervisning

Monika Blom besökte även en relativt nyanställd lärare vars undervisning hon tidigare inte hade sett.

– Jag blev fascinerad av hur hon trollband eleverna. Det var inledningen på ett skrivarbete och läraren använde en bild på en späckhuggare för att beskriva en historias uppbyggnad. I början ska den hugga tag med tänderna. Det gav effekt. Flera elever inledde sin berättelse med att något hände plötsligt.

Flera i rektorsgruppen berättar om liknande lektionsbesök där de har fått ta syn på det bra arbete som görs på skolorna.

– Jag blir väldigt stolt när jag gör lektionsbesök och ser all god undervisning som pågår, säger Gerd Elmander, rektor på Herrgårdsskolan.

Men motsatsen inträffar också. Lektionsbesöken synliggör när undervisningen inte håller tillräckligt hög kvalitet. Det har alla rektorer på mötet varit med om.

– Oftast beror det på någon särskild omständighet. Men lektionsbesöken gör att vi kan få en  gemensam bild av vad som är problemet, säger Maria Lund, rektor på Rambergsskolan.

Besökte samtliga lärares lektioner

Maria Lund inledde sin rektorstjänst det här läsåret. Bland det första hon gjorde var att gå runt och besöka samtliga lärares lektioner. Det tog mycket tid, men samtidigt var det mycket nyttigt.

– Lärarna tyckte det var välkommet och jag fick en bra bild av skolan. Nu ska vi fördjupa oss mer i trygghet och studiero.

På det sättet ger lektionsbesöken ett bra underlag för att identifiera utvecklingsområden. De ger också ett bra underlag inför utvecklings- och lönesamtal med enskilda medarbetare. På Santosskolan ska man i höst dessutom genomföra elevenkäter kring skolans två utvecklingsområden ”undervisande lärare” och ”trygghet och studiero”.

– Delar av det kan bli ett underlag jag kan använda i samtalen med lärare. Då är det inte bara en bild som jag har, jag kan också hänvisa till mina lektionsbesök och vad eleverna har upplevt, säger Torbjörn Broomé, rektor på Santosskolan.

Kollegialt utbyte

Rektorerna säger att satsningen har skapat förutsättningar för att utveckla det pedagogiska ledarskapet.

– Det sätter fokus på undervisningen på skolorna och på vårt pedagogiska ledarskap. Det kan vara svårt att hinna med annars. Det är också utvecklande att få diskutera och höra hur det ser ut på andra skolor, säger Gerd Elmander.

Till hösten kommer rektorsgruppen att fortsätta med lektionsbesök och kollegialt utbyte på onsdagar. De planerar att ibland utgå från gemensamma teman som till exempel digitalisering eller studiero för att få ännu bättre diskussioner.

– Rektorerna har fått syn på vad som fungerar bra i verksamheten och vad som behöver utvecklas. Men nu är det viktigt att hålla i, och i fortsättningen även arbeta med fördjupningsteman, säger områdeschefen Eva Svensson.

Text och foto: Carl-Magnus Höglund