Vilka tjänster erbjuder Språkcentrum till skolor i staden? I vilka sammanhang kan man vända sig till er?

– Till oss kan du vända dig i alla sammanhang som rör elever med ett annat modersmål än svenska.

Vårt huvuduppdrag är att erbjuda modersmålsundervisning, studiehandledning i grundskola och på gymnasiet samt modersmålsstöd i förskolan. Vi erbjuder också undervisning i moderna språk och prövningar på gymnasiet och programmet för Språkintroduktion. När det gäller nyanlända elever kan vi hjälpa till med kartläggning.

Andra tjänster vi har är språkstöd vid nationella prov och fjärrundervisning till Göteborg och andra kommuner.

Våra lärares uppdrag är att undervisa i språk men deras roll som kulturbärare är lika viktig: De är en bro mellan hemmet, eleven och skolan. De träffar nästan 14 000 elever i grundskolan och gymnasiet och jobbar med 80 olika språk!

Vilka frågor driver du i staden i din roll som chef för Språkcentrum?

– Grundfrågan är alla elevers rätt till sitt modersmål och rätt till studiehandledning om eleven inte når målen. Vi jobbar för att ge elever en språklig och kulturell medvetenhet. Vi vill ge dem kunskap för att stärka sitt självförtroende och på det sättet öka möjligheten till fortsatta studier, underlätta för eleven att hitta sin plats i samhället. Vårt främsta fokus är eleven.

Vi deltar också i en mängd utvecklingsarbeten och projekt, som till exempel Mitt Göteborg/Hållbar utveckling, Läslyftet, kollegialt lärande och Modersmålets dag. Vi vill vara med och lyfta fram allt gott som görs i de områden i Göteborg som kallas för problemområden.

Vad betyder din verksamhet för flerspråkiga barn och elever?

– Om du får läsa ditt modersmål har du också lättare för att läsa och förstå i alla andra ämnen, också svenska. Med modersmålet kan du känna att du har en plattform att stå på, en trygghet, att du betyder något. Forskning av till exempel Nihad Bunar, Kenneth Hyltenstam och Catarina Schmidt visar detta.

Det är en fördel och inte en nackdel att komma från ett annat land. Vi behöver människor som kan många språk för att nå över gränserna. Språk berikar oss i alla lägen och därmed också kulturen.

Vilken kompetens behöver en modersmålslärare respektive studiehandledare ha?

– För att tillsvidareanställa lärare har vi ett krav på att de är legitimerade. Det nationella behörighets- och legitimationskravet gäller inte för modersmålslärare. Det är vi som i samråd med Stockholm och Malmö beslutat detta. Av 300 modersmålslärare har vi 120 legitimerade nu. Vi stödjer våra lärare i kompetensutveckling och fortbildning så långt vi kan.

Vad är den största utmaningen när det gäller modersmålsundervisning och studiehandledning?

– Under de år jag arbetat på Språkcentrum har elever som läser sitt modersmål legat på 50 procent i Göteborg och det är ungefär samma som i riket. Den stora utmaningen är att kartlägga varför procenten inte är högre och öka den siffran, utifrån det vi vet av forskningen. Det vi redan vet är att föräldrar vill att deras barn ska lära sig svenska och därför väljer bort elevens tid för hemspråk. Eller att eleverna själva prioriterar bort modersmålsundervisningen för andra aktiviteter.

En annan utmaning är att hitta tid för modersmålsläraren och andra pedagoger som finns nära eleven att samtala så att eleven får rätt insatser utifrån sitt specifika behov. Dialogen mellan lärarkollegorna om det pedagogiska uppdraget är viktig.

Vad vill du ge för råd till en förskola eller skola som för första gången tar emot nyanlända barn och elever?

– Kontakta Språkcentrum! Kontakta oss så fort som möjligt. Framför allt behöver vi prata om vilka förväntningar som finns på oss hos verksamheten. De förväntningarna måste uttryckas för att vi ska kunna göra ett gott uppdrag. Det behöver inte handla om att beställa våra tjänster utan vi ger gärna råd råd kring modersmål och studiehandledning och tipsar om hur andra förskolor och skolor gör. Vi sprider goda idéer och hjälper till med kontakter.

Vem är du nyfiken på?

– Jag vill gärna ställa några frågor till modersmålsläraren Mirjana Paunkovic. Här är mina frågor:

  • Hur ser ditt uppdrag ut idag som modersmålslärare?
  • Vad betyder ditt uppdrag för dig?
  • Vilken är din största utmaning som modersmålslärare?
  • Vilket skulle du ge för råd till dina kollegor som har flerspråkiga elever på sina skolor?
  • Vad är det roligaste med ditt jobb?